Ønsker du å klage på noe?

For at vi skal kunne forbedre oss i alle ledd og ha fornøyde kunder, må klager og innspill til oss følge en fastsatt prosedyre. Dersom du ønsker å klage på noe, eller er misfornøyd i kontakten med oss, må du følge følgende prosedyre, slik at vi kan løse saken din effektivt og rettferdig.

Trinn 1 – Klage på skadeoppgjør eller produkt

Kontakt en av våre medarbeidere. De skal forsøke å løse klagen med en minnelig løsning direkte. Erfaringsmessig skyldes klager misforståelser i kommunikasjon med oss, eller at vi har gjort en feil.

Send inn din klage til: skade@norskthf.no

Klagen skal være skriftlig begrunnet og med klar referanse til hvilken sak det gjelder.

Trinn 2 – Kontakt med Klagenemnd

Blir dere ikke enige om å avslutte klagesaken, men du ønsker å forfølge den, kan du kreve at saken blir behandlet av vår uavhengige klagenemnd.

Klagenemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Den som klager, skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Klagenemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha juridisk bakgrunn med erfaring fra forbrukersaker knyttet til forsikring og minst ett medlem skal ha odontologisk (tannlege) kompetanse og erfaring. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Behandlingstid i nemden skal i utgangspunktet ikke overstige fire – åtte uker, avhengig av kompleksitet og omfang.

Skriftlig klage til vår Klagenemd må sendes til e-post: klage@norskthf.no

Trinn 3 – Finansklagenemnda (FinKN)

Ved fortsatt uenighet om nemdens konklusjon, kan klager også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda, se nærmere informasjon på: www.finkn.no

Alternativt kan du også kontakte forsikringsselskapet direkte:

Collinson Insurance Solutions Europe Limited (UK Branch)
The Customer Relations Dept.
PO BOX 637
Haywards Heath
West Sussex
RH16 1WR
England

E-post: cielcomplaints@collinsongroup.com

Collinson Insurance Europe Limited (CIEL) er forsikringsgiver og forsikrer alle fordelene som er gitt under forsikringen. CIEL utnevnte Collinson Insurance Services Limited (CISL) til å håndtere klager på sine vegne som angitt ovenfor. CISL tilbyr også oversettelse av all korrespondanse du måtte trenge.